برای اولین بار در تاریخ ساخت منبع آب ، طرح زیباسازی آن در دستور کار این شهرداری قرار گرفت .رویه سازه پس از نصب داربست و ایمن سازی با تهیه مصالح و انتخاب پیمانکار ذیصلاح زیباسازی خواهد شد .

به اشتراک بگذارید : | | |