احداث پارک خطی و فرش گل مقابل درمانگاه تخصصی بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی
هم اندیشی پیرامون احداث پارک خطی و فرش گل مقابل درمانگاه تخصصی بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی

احداث پارک خطی و فرش گل مقابل درمانگاه تخصصی بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی

با حضور دکتر جرجانی ، رئیس شورا و کارشناسان ذیربط فنی عمران شهرداری ، هم اندیشی پیرامون احداث پارک خطی و فرش گل مقابل درمانگاه تخصصی بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی پیشنهاد داده شد که با تاکید ریاست شورا مقرر گردید ریاست بیمارستان امیرالمومنین (ع) پس از استعلام از مراجع ذیصلاح نسبت به نشست مشترک و تصمیم گیری نهایی اقدام نمایند.

به اشتراک بگذارید : | | |